Over Caltop:    
Alg. Voorwaarden <  


Algemene Voorwaarden Caltop BV

I. Definities
In deze algemene voorwaarden moet worden verstaan onder:
1. Werkzaamheden: (schoonmaak)diensten, onderhoud en/of andere facilitaire diensten en leveringen.
2. Partijen:
a. opdrachtgever:
De natuurlijke rechtspersoon, ten behoeve van wie op basis van deze voorwaarden werkzaamheden worden verricht. Niet als opdrachtgever in de zin van deze voorwaarden kan worden beschouwd de natuurlijke of rechtspersoon ten behoeve van wie in onderaanneming werkzaamheden worden verricht, terwijl die werkzaamheden door hem zelf zijn aangenomen.
b. opdrachtnemer:
Caltop B.V.
3. Werkprogramma:
Een in overleg met de opdrachtgever door opdrachtnemer schriftelijk vastgelegde werkomschrijving, zo mogelijk tevens met vermelding van plaats, tijd en frequentie van de verschillende werkzaamheden.
4. Object:
Het schoon te houden, te onderhouden of te behandelen gebouw, zaak, vervoersmiddel, sanitair etc.

II. Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten tot het verrichten van werkzaamheden door de opdrachtnemer. Andersluidende algemene voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomsten, indien en voor zover beide partijen zulks nadrukkelijk schriftelijk overeengekomen zijn. Het door de opdrachtgever zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing daarvan. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze Algemene Voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

III. Aanbod en Overeenkomst
1. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is vermeld.
2. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod door de opdrachtgever wordt aanvaard, heeft de opdrachtnemer het recht om het aanbod binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
3. Alle opdrachten worden slechts met uitsluiting van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek (BW) aanvaard.

IV. Prijzen
1. Alle prijzen en tarieven zijn onder voorbehoud.
2. Alle door Caltop B.V. in haar offertes of aanbiedingen gehanteerde prijzen zijn in Euro’s en zijn exclusief BTW en andere belastingen en/of heffingen van overheidswege.
3. In uitzondering op artikel IV.2. zijn de prijzen inclusief BTW, indien de opdrachtgever een consument is.
4. Caltop B.V. houdt zich het recht voor haar prijzen en tarieven te wijzigen.
5. Kosten voortvloeiende uit op verzoek van de opdrachtgever verrichtte aanvullingen of wijzigingen van de overeenkomst, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

V. Betaling en Eigendomsvoorbehoud
1. Betaling dient binnen 14 dagen na de factuurdatum te geschieden.
2. Indien de opdrachtgever niet binnen 14 dagen na de factuurdatum heeft betaald, is hij zonder ingebrekestelling in verzuim.
3. Wanneer de opdrachtgever niet binnen de onder V.1. gestelde termijn heeft betaald, heeft Caltop B.V. het recht om vanaf de vervaldatum van de betalingtermijn, naast de wettelijke rente, een vertragingsrente van 3% per maand aan de opdrachtgever in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van een maand voor de gehele maand wordt gerekend, onverminderd de verder aan Caltop B.V. toekomende rechten.
4. Wanneer de opdrachtgever niet binnen de onder V.1. gestelde termijn heeft betaald, dient hij de buitengerechtelijke kosten die de opdrachtnemer maakt te vergoeden. Deze kosten worden vastgesteld op twee punten van het liquidatietarief van het Rapport Voorwerk II, met een maximum van 15% van de hoofdsom, te vermeerderen met de wettelijke en vertragingsrente.
5. Alle in het kader van een specifieke overeenkomst (op)geleverde en nog te leveren zaken blijven uitsluitend eigendom van de opdrachtnemer, totdat alle vorderingen in het kader van die overeenkomst die de opdrachtnemer heeft of zal verkrijgen op de opdrachtnemer volledig zijn voldaan.

VI. Levering en Risico
1. Een eventueel door Caltop B.V. vermelde leveringstermijn kan nimmer als een fatale termijn in de zin van artikel 6:83 BW worden beschouwd, maar moet worden beschouwd als een vrijblijvend opgegeven termijn.
2. Het risico van verlies of beschadiging van zaken die voorwerp zijn van een overeenkomst tussen Caltop B.V. en de opdrachtgever, gaat op de opdrachtgever over op het moment van levering van die zaken aan de opdrachtgever.

VII. Reclame
1. De opdrachtgever kan er geen beroep meer op doen dat hetgeen is afgeleverd niet aan de overeenkomst beantwoordt, indien hij de opdrachtnemer daarvan niet binnen twee werkdagen nadat hij dit heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, kennis heeft gegeven.
2. Indien de opdrachtgever binnen de onder VII.1. gestelde termijn aantoont dat de zaken niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Caltop B.V. de keuze deze zaken tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe zaken, danwel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
3. Indien de opdrachtgever gebruikerssporen op de aan hem door de opdrachtgever geleverde zaken heeft aangebracht, vervalt zijn recht van reclame, tenzij het gebrek alleen hierdoor kon worden geconstateerd.

VIII. Verzuim
1. Niet uitvoering van de werkzaamheden als gevolg van overmacht van de opdrachtgever, laat de betalingsverplichting van de opdrachtgever onverlet. Blijft de overmachtsituatie langer dan één maand voortbestaan, dan wordt de contractprijs vastgesteld die zal gelden voor de resterende overmachtperiode.
2. Maatregelen van de opdrachtgever die tijdelijk, gehele of gedeeltelijke uitvoering van de werkzaamheden onmogelijk maken of dusdanig beperken dat de uitvoering van de werkzaamheden niet zinvol is, laten zijn betalingsverplichtingen onverlet en eventueel bijkomende kosten hiervan zijn voor rekening van de opdrachtgever.

IX. Ontbinding en annulering
1. Indien de opdrachtgever niet, niet tijdig, niet volledig of niet behoorlijk voldoet aan enige betalingsverplichting zoals uiteengezet in artikel V. van deze voorwaarden, kan Caltop B.V. zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
2. Na ontbinding van de overeenkomst heeft de opdrachtnemer het recht op vergoeding van de door hem reeds gemaakte kosten en/of uitgevoerde werkzaamheden, voor zover de opdrachtgever daar voordeel bij heeft.
3. Annulering door de opdrachtgever is slechts mogelijk indien de opdrachtnemer daarin toestemt. Alsdan zal de opdrachtgever aan de opdrachtnemer, zonder rechtelijke tussenkomst, een boete van tenminste 25% van de koop- of aanneemsom verbeuren, onverminderd het recht op verdere schadevergoeding en vergoeding van kosten van verhaal.

X. Aansprakelijkheid
1. De aansprakelijkheid van Caltop B.V. voor enigerlei schade aan het object of zaken van de opdrachtgever is beperkt tot het bedrag dat haar aansprakelijkheidsverzekeraar in het voorkomende geval uitkeert. Gebruiker zal gedurende de looptijd van de overeenkomst een adequate bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering hebben.
2. Caltop B.V. is niet aansprakelijk voor diefstal en verlies van zaken van de opdrachtgever of van derden die zich in of aan het object bevinden en die Caltop B.V. uit welke hoofde dan ook onder zich heeft. Onder zaken van de opdrachtgever wordt tevens begrepen lading, inventaris en schriftelijke bescheiden en waardepapieren.
3. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden voor zover de schade niet het gevolg is van opzet of grove schuld van Caltop B.V.

XI. Overmacht
1. Een tekortkoming van de opdrachtnemer zal hem niet worden toegerekend indien hij in een toestand van overmacht verkeert.
2. Onder overmacht wordt, naast hetgeen beschreven in artikel 6:75 BW, mede het volgende verstaan:
a. bedrijfsstoornis of bedrijfsonderbreking van elke aard, onverschillig op welke wijze ontstaan;
b. transportmoeilijkheden of –belemmeringen van welke aard dan ook, waardoor het vervoer naar opdrachtgever of het object toe wordt gehinderd of belemmerd.
c. oorlog(sgevaar), oproer, sabotage, overstroming, brand, uitsluitingen, bedrijfsbezetting, werkstakingen en (gewijzigde) overheidsmaatregelen;
d. niet tijdige uitvoering van hen die door de opdrachtnemer voor de uitvoering van de verbintenis zijn ingeschakeld. 3. In geval van overmacht heeft de opdrachtnemer het recht om, binnen drie weken na het ontstaan van die overmacht, naar keuze ofwel de termijn van op- of aflevering te wijzigen, danwel de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden, zonder gehouden te zijn tot het betalen van een schadevergoeding.

XII. Toepasselijk recht
1. Op de overeenkomst tussen de opdrachtnemer en opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Eventuele geschillen zullen worden berecht door de bevoegde rechter te ’s-Gravenhage. Caltop B.V. heeft daarnaast de bevoegdheid om een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in de plaats waar de opdrachtgever is gevestigd of woont.
3. In afwijking van het onder XII.2. bepaalde kunnen partijen uitdrukkelijk schriftelijk overeenkomen dat hun geschil wordt voorgelegd een arbitragecommissie of een mediator naar keuze.

 

Magazijn:   
Overtocht 79-82   
Bodegraven   

Postadres:   
Postbus 774, 2400AT   
Alphen aan den Rijn   
 
06-28079130   
info@caltop.nl